slider_shadow

Flow computers

TEHNIČKI PODACI

Model 2000

Flow Computer dizajniran je da proračuna ukupnu energiju, zapreminu i trenutne stope protoka gasa i alternativno tekućine. Proračuni se vrše koristeći ulazne podatke iz puls-generirajućih turbinskih mjerača, ili iz ultrasoničnih gasnih mjerača ili iz mjerenja diferencijalnog pritiska preko blendi zajedno sa temperaturnim senzorima i transmiterima za pritisak u liniji. Model 2000 koristi unaprijed podešene vrijednosti ili vrijednosti aktivnih ulaznih podataka relativne gustoće, podataka o sastavu gasa i grijne vrijednosti, aktivne vrijednosti mogu se dobiti direktno iz gasnog hromatografa ili mogu biti napisane serijski iz nadzornog sistema. 
Protok gasa se proračunava koristeći metode stišljivosti gasa (Z faktor) odabrane iz liste koja uključuje AGA 8, ISO 12213 i AGA 3 NX19 kao i fiksne faktore za određene primjene. Kao alternative, protok gasa može biti proračunat koristeći ulazne podatke transduktora za gustoću linije. 
Protok tekućine računa se koristeći fiksne ili mjerene faktore za gustoću i relativnu gustoću te korekcije bazirane na mjernoj temperaturi i pritisku tekućine u skladu sa API standardima.
Karakteristika Modela 2000 je da može koristiti digitalnu komunikaciju za diferencijalni pritisak, transmitere pritiska i temperature koristeći HART protokol uklanjajući potrebu za kalibracijom Modela 2000. 

  • REGULATORS SERIES F-BH1-N

    These controllers offer an economical and accurate pressure regulation in a variety of applications.